A–Ö frågor och svar

Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar, 30 §, måste styrelsens samtycke inhämtas innan en lägenhet upplåts i andra hand. Bestämmelser om andrahandsuthyrning finns även i bostadsrättslagen, se information på Hyresnämndens hemsida.

Styrelsen kan medge andrahandsuthyrning i upp till två år. Nedan finns länkar till mall för hyresavtal samt blankett för inhämtande av styrelsens godkännande.

Dokument: Hyresavtal Upplåtelse av lägenhet i andra hand för bostadsändamål

Dokument: Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt

Ansökan om godkännande för andrahandsuthyrning lämnas i Brf. Fredriksdalskajens postfack, Hammarby allé 11, och ska innehålla följande:

  1. Ifylld ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand
  2. Kopia på hyresgästens legitimation
  3. Kopia på hyresavtalet

Brf. Fredriksdalskajen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften är 10 procent av prisbasbeloppet per lägenhet och år.

Observera att om en lägenhet som hyrs ut i andra hand utan styrelsens tillstånd anses nyttjanderätten till lägenheten förverkad och bostadsrättshavaren kan sägas upp till avflyttning enligt 36 § punkt 3 i stadgan.

Balkong – inglasning

Inglasning får ske av de loggior som vetter ut mot Hammarby allé (de är markerade med en diagonal linje i bygglovshandlingen fasadritningar (länk nedan). Bygglov för detta finns fram till 10 mars 2019. Efter detta måste nytt bygglov sökas.

Dokument: Fasadritningar (pdf)

För övriga balkonger måste bygglov sökas. Enligt gällande detaljplan får dock inglasning inte ske på utskjutande balkonger.

Vid inglasning ska utseendet vara lika övriga inglasade balkonger, dvs. samma antal och storlek på glas. Glasrutorna får inte ha vertikala kantprofiler. Aluminiumprofiler ska ha färgen RAL 7042. Se vidare ritning nedan. Det företag som gjorde balkonginstallationer åt Skanska heter Arq Design, men det går naturligtvis att vända sig till andra leverantörer.

Dokument: Balkong, ritning (pdf)

De terrasser som återvinns på två våningar är inte tänkta att glasas in. Tätskikten i terrassplattorna är inte förberedda för detta, dvs. förankring av en inglasning ner i dessa plattor riskerar fuktproblematik i våningen under.

Balkong – markiser

För att sätta upp markis fordras godkännande från styrelsen, se stadgan § 27.

Installationen av markisen ska göras fackmannamässigt.

För information om ansvar och underhåll för markiser, se stadgan § 27.

Markiserna ska vara utformade på det sätt som arkitekten föreskrivit:

Markisväv för lokaler och bostadsbalkonger vid svart stenfasad mot gata samt pelarhus:
Väv nr. 0094-15, NCS S4500-N, märke Sandatex el likvärdigt. (mellangrå)

Markisväv 0094-15

Markisväv för bostadsbalkonger mot gård vid vit (och gul) putsfasad:
Väv nr. 0727-15, NCS S5000-N, märke Sandatex el likvärdigt. (spräckligt ljust varmgrå)

Markisväv 0727-15

Se även Sandatex hemsida.

Cyklar

Cykelförråd finns i källarplan, entré nedanför trappan vid glasportiken. Cyklar får inte låsas fast vid trappräcken vid portarna.

Elbil

Se Garageplats – elbil.

Energiklassning

Brf. Fredriksdalskajens fastighet är B-klassad enligt Boverkets energiklassificering.

Energiklassning, Brf. Fredriksdalskajen

Energiklassning, Brf. Fredriksdalskajen

Försäkring

Samtliga lägenheter omfattas av ett bostadsrättstillägg som föreningen tecknat.

Försäkringsvillkor

Garageplats

Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats i vårt garage, vänligen kontakta företaget Parkman, som hanterar dessa frågor. Du hittar deras kontaktuppgifter här: parkman.nu/kontakt/

Om du har fått garageplats eller har sagt upp din garageplats tar ni kontakt med vår fastighetsförvaltare Etcon. Du når dem genom att göra en s.k. felanmälan via deras hemsida www.etcon.se. Där meddelar du din situation och Etcon informerar om gällande rutin.

Garageplats – elbil

I föreningens garage finns ett antal platser med laddstationer för elbilar och elhybridbilar som administreras av Parkman. Kontakta Parkman för intresseanmälan och övriga frågor gällande garageplats.

De två styrelserna i föreningarna som äger garaget utvärderar kontinuerligt behovet och möjligheterna att utöka antalet laddstationer. Att investera i nya laddstationer kräver flera beslut gällande bl.a. laddstandarder, finansiering, debiteringssystem, och strömmatning. På grund av komplexiteten och utredningsbehovet finns det i dagsläget finns inga beslut om att utöka antalet platser.

Grillning

Se Trivselregler.

Köksventilation

Vid användning av fläktkåpa i kök ökas frånluftsflödet i snabbare takt än vad tilluften från donen hinner med, vilket kan ge ett visst undertryck i bostaden. Detta åtgärdas enkelt genom att öppna ett fönster i ett angränsande rum (ej kök eller vardagsrum) under tiden du använder fläktkåpan.

Det är även viktigt att regelbundet rengöra filtret i fläktkåpan för att säkerställa fullgod funktion.

Det är inte tillåtet att på egen hand försöka justera eller täppa till ventilationsdonen! Om det ändå görs finns stor risk att systemet sätts ur spel, något som kan påverka samtliga lägenheter. Åverkan på don kan medföra ersättningsskyldighet gentemot föreningen.

Nycklar

Om du önskar beställa extranycklar görs detta via BB-gruppen/Bysmeden i Västberga. Följande krav gäller för att få ta ut fler nycklar:

  1. Medtag legitimation
  2. Medtag kopia på den senaste avgiftsavin alt. giltig köpehandling/kontrakt på lägenheten.
  3. Medtag nyckeln som ska kopieras.

Bra om bra om du ringer Bysmeden i Västberga innan du åker dit så att de kan säkerställa att det finns nyckelämnen på lager. Då kan du även dubbelkolla att du har korrekta handlingar m.m. med dig.

Störningsjour

Brf. Fredriksdalskajen har tecknat avtal med Securitas Sverige AB om störningsjour.

Om du upplever att en granne spelar för hög musik så kan du kontakta Securitas på telefonnummer 010-470 57 00.

Deras väktare rycker då ut och kontrollerar om ljudvolymen är för hög, vanligen genom att lyssna utanför den störandes dörr för att avgöra om det hörs något ut. Om störning konstateras så tas kontakt med en störande och denne ombeds sänka volymen. En utryckningsavgift om f.n. 2.875 kr tas då ut av den störande. Om störning inte konstateras tas utryckningsavgiften i stället ut av den som kontaktat störningsjouren.

Återvinningscentral

Närmsta återvinningscentral är ÅVC Östberga. Information om öppettider m.m. finner du på www.stockholmvattenochavfall.se/avc.

Tema av Anders Norén