Föreningsinfo

Föreningsstämma 2018

Medlemmar i Brf. Fredriksdalskajen kallas till föreningsstämma tisdagen den 22 maj kl. 18.00 i Eriksdalsbadets stora konferensrum, Hammarby slussväg 20.

Kaffe och smörgås kommer att serveras. För att vi ska beställa rätt antal får du/ni gärna anmäla deltagande på nedanstående länk, senast måndag 14 maj:
https://tinyurl.com/fredriksdalskajen2018

Styrelsen kommer föreslå att stämman leds av en extern ordförande.

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden

Klicka på nedanstående länk för att ladda ner årsredovisningen:

Årsredovisning 2018 (pdf) (8 maj: Uppdaterad version, inkl. revisionsberättelse)

Den som önskar en skriftlig kopia av årsredovisningen kan kontakta styrelsen så ordnar vi det.

Eventuella frågor kring stämman kan ställas till styrelsen på e-post fredriksdalskajen@gmail.com.