A–Ö frågor och svar

Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar, 30 §, måste styrelsens samtycke inhämtas innan en lägenhet upplåts i andra hand. Bestämmelser om andrahandsuthyrning finns även i bostadsrättslagen, se information på Hyresnämndens hemsida.

Styrelsen kan medge andrahandsuthyrning i upp till två år. Nedan finns länkar till mall för hyresavtal samt blankett för inhämtande av styrelsens godkännande.

Dokument: Hyresavtal Upplåtelse av lägenhet i andra hand för bostadsändamål

Dokument: Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt

Ansökan om godkännande för andrahandsuthyrning lämnas i Brf. Fredriksdalskajens postfack, Hammarby allé 11, och ska innehålla följande:

  1. Ifylld ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand
  2. Kopia på hyresgästens legitimation
  3. Kopia på hyresavtalet

Brf. Fredriksdalskajen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften är 10 procent av prisbasbeloppet per lägenhet och år.

Observera att om en lägenhet som hyrs ut i andra hand utan styrelsens tillstånd anses nyttjanderätten till lägenheten förverkad och bostadsrättshavaren kan sägas upp till avflyttning enligt 36 § punkt 3 i stadgan.

Balkonger och terrasser

Inglasning 

All inglasning och permanenta byggen kräver bygglov och det åligger respektive lägenhetsinnehavaren att själv ansöka om det. Kopia på godkänt bygglov ska även skickas till styrelsen för godkännande innan arbeten får påbörjas. Styrelsen följer stadsbyggnadskontorets beslut samt att ombyggnaden bör följa nedanstående riktlinjer från tidigare.

Dokument: Fasadritningar (pdf)

Vid inglasning ska utseendet vara lika övriga inglasade balkonger, dvs. samma antal och storlek på glas. Glasrutorna får inte ha vertikala kantprofiler. Aluminiumprofiler ska ha färgen RAL 7042. Se vidare ritning nedan. Det företag som gjorde balkonginstallationer åt Skanska heter Arq Design, men det går naturligtvis att vända sig till andra leverantörer.

Dokument: Balkong, ritning (pdf)

Vad gäller balkonger in mot gård samt terrasser så är avsikten, enligt arkitektens gestaltningsidé, att dessa inte ska glasas in. Vad gäller terrasser kan även tilläggas att tätskikten i terrassplattorna inte förberedda för kraftiga förankringar, dvs. förankring av en inglasning ner i dessa plattor riskerar fuktproblematik i våningen under.

Insynsskydd – terrasser

Montering av staket/skärm är godkänt om det är max 110 cm högt.

Om det är högre än 110 cm krävs en genomsiktlighet på minst 50 procent (dvs. det får inte vara mer material än luft). 

Boappa

Brf. Fredriksdalskajen använder framför allt mobil-appen Boappa för information till föreningens medlemmar. 

Du laddar ner appen via din sedvanliga app-butik. Konto skapas på Boappas hemsida: boappa.com

Bopärm Skanska

I samband med inflyttningen fick varje lägenhet en bopärm från Skanska, med drifts- och skötselinstruktioner för lägenheten. Denna bopärm ska följa med vid eventuell lägenhetsförsäljning. I bopärmen fanns också ett USB-minne med informationen i digital form. Informationen på USB-minnet finns också tillgänglig på nedanstående länk:

Bopärm Skanska

Bredband, tv och telefoni

Föreningen har ett avtal med Ownit som omfattar alla lägenheterna. I avtalet ingår bredband (f.n. 250 Mbit/sek), ett grundutbud tv-kanaler samt telefoni.

Utflyttande bostadsrättshavare ska kontakta Ownit per telefon, e-post eller chatt, alternativt skapa ett ärende via Mina sidor på ownit.se, för att avsluta tjänsten (oavsett om det är kollektiva eller individuella tjänster).

Inflyttande bostadsrättshavare registrerar sig antingen per telefon eller via hemsidan ownit.se och väljer de kollektiva samt eventuella individuella tjänster (tillval). 

Klicka här för kontaktuppgifter till Ownit

Viktigt om digital-tv-boxen: Digital-tv-boxen är Brf. Fredriksdalskajens egendom. Den får inte tas med vid utflyttning utan ska lämnas kvar i lägenheten. Om en säljare tar med tv-boxen kommer föreningen att rikta ersättningsanspråk och/eller göra en stöldanmälan till polisen.

Cyklar

Cykelförråd finns i källarplan, entré nedanför trappan vid glasportiken. Cyklar får inte låsas fast vid trappräcken vid portarna.

Elbil

Se nedan Garageplats – elbil

Elmätare

Varje lägenhet har en mätare för el och varmvatten och konsumtionen går löpande att avläsa via webben på Ecoguard, https://insight.ecoguard.se. Kostnaden för el och varmvatten faktureras schablonmässigt varje månad och varje kvartal görs en avräkning ifall man ligger under eller över schablonen. Tanken är att man ska kunna påverka sin egen förbrukning och därmed sina kostnader. Om du är nyinflyttad kontakta styrelsen så ordnar vi med inloggning åt dig.

Energiklassning

Vår fastighet har energiklass D. Se Intyg energideklaration – Fredriksdal 10 (pdf)

Försäkring

Samtliga lägenheter omfattas av ett bostadsrättstillägg som föreningen tecknat.

Försäkringsvillkor

Garageplats

Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats i vårt garage, vänligen kontakta företaget Parkman, som hanterar dessa frågor. Du hittar deras kontaktuppgifter här: parkman.nu/kontakt

Garageplats – elbil

Samtliga garageplatser i föreningens garage är utrustade med elbilsladdning. För att en elbilsladdare ska aktiveras behöver du mejla styrelsen på info@fredriksdalskajen.se. Du får då ett mejl från oss med aktuella villkor. När du bekräftat med vändande mejl att du godkänner villkoren kan vi aktivera laddaren vid din garageplats.

För frågor och svar ang. elbilsladdning hänvisar vi till sidan Laddplatser i garaget: Frågor & svar.

Grillning

Se Trivselregler.

Inbrott och intrång

Se under rubriken Säkerhet i huset bland våra Trivselregler.

Installationer

Styrelsen får ibland frågor gällande installationer på terrasser, t.ex. gällande spabad.
Enligt 7 kap. 7 § bostadsrättslagen (1991:614) får en bostadsrättshavare inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Motsvarande bestämmelser återfinns i 27 § i Brf. Fredriksdalskajens stadga.

Styrelsen lämnar inga förhandsgodkännanden avseende installationer som inte omfattas av bestämmelserna ovan. Detta innebär att det är varje bostadsrättshavares fulla ansvar att installationer som görs på balkonger och terrasser utförs fackmannamässigt och på ett sätt som inte skadar fastigheten eller upplevs störande för grannarna, vad gäller exempelvis vibrationer och buller. Detta gäller även avseende leverans och transporter. Bostadsrättshavare bär också ansvaret för eventuella skador, t.ex. vattenskador, som orsakas av installationer på balkonger och terrasser.

Klicka här för att öppna en pdf som Skanska tillhandahållit med information om bärighet m.m.

Vad gäller inglasning av balkonger, se avsnittet om inglasning ovan.

Köksventilation

Vid användning av fläktkåpa i kök ökas frånluftsflödet i snabbare takt än vad tilluften från donen hinner med, vilket kan ge ett visst undertryck i bostaden. Detta åtgärdas enkelt genom att öppna ett fönster i ett angränsande rum (ej kök eller vardagsrum) under tiden du använder fläktkåpan.

Det är även viktigt att regelbundet rengöra filtret i fläktkåpan för att säkerställa fullgod funktion.

Det är inte tillåtet att på egen hand försöka justera eller täppa till ventilationsdonen!  Om det ändå görs finns stor risk att systemet sätts ur spel, något som kan påverka samtliga lägenheter. Åverkan på don kan medföra ersättningsskyldighet gentemot föreningen.

Se även nedan under Ombyggnad av lägenhet – ventilation.

Låstagg

Se under Nycklar och låstaggar.

Lägenhetsregister – utdrag

Om du behöver utdrag ur lägenhetsregistret, t.ex. i samband med ansökan om banklån, hämtar du detta i SBC:s app ”Vår Brf”.

Alternativt kan du kontakta SBC:s kundtjänst, sbc.se/kontakt.

Markiser

Uppdatering 2020-06-16:

För närvarande utreder styrelsen uppsättning av markiser mot gata. En anledning är att vi vill ha tydligare regler än vad som hittills funnits samt att garantiåtgärder fasad är aktuellt. Därför är uppsättning mot gata inte tillåtet för närvarande. Ändringar kring detta meddelas i föreningens kanaler.

För att sätta upp markis fordras godkännande från styrelsen, se stadgan § 27.

Installationen av markisen ska göras fackmannamässigt.

För information om ansvar och underhåll för markiser, se stadgan § 27.

Markiserna ska vara utformade på det sätt som arkitekten föreskrivit:

Markisväv för lokaler och bostadsbalkonger vid svart stenfasad mot gata samt pelarhus:
Väv nr. 0094-15, NCS S4500-N, märke Sandatex el likvärdigt. (mellangrå)

Markisväv 0094-15

Markisväv för bostadsbalkonger mot gård vid vit (och gul) putsfasad:
Väv nr. 0727-15, NCS S5000-N, märke Sandatex el likvärdigt. (spräckligt ljust varmgrå)

Markisväv 0727-15

Se även Sandatex hemsida.

Nycklar och låstaggar

Om du önskar beställa extranycklar till er lägenhet så mejlar du till info@fredriksdalskajen.se. Ange följande:

  • Namn, Adress, Mobilnummer
  • Hur många nycklar du önskar
  • Systemnummer (står på nyckeln, börjar på C)
  • Stämpling (står på nyckeln, börjar ofta på F eller L)
  • När nycklarna är klara att hämtas ut får du ett sms. Nyckeln hämtas ut i Södermalms lås butik på Bondegatan 1, Södermalm.

Obs! Om du tappat eller blivit bestulen på dina nycklar – var god meddela styrelsen detta. Det är inte tillåtet att förvara nycklar i postboxen.

Om du behöver en extra låstagg kan detta beställas genom att mejla till info@fredriksdalskajen.se. Den kan sedan hämtas ut mot självkostnadspris.

Ombyggnad av lägenhet – ventilation

Vid ombyggnad av lägenhet som innebär flytt av väggar och/eller byggnation av nya rum måste ventilationen anpassas till den nya planlösningen. Ventilationssystemet i Brf. Fredriksdalskajen är ett så kallat FTX-system vilket innebär att både till- och utflöde av luft sker mekaniskt genom ett fläktsystem som är anpassat och injusterat för varje individuell lägenhet. Utsuget av luft finns vanligtvis i kök och badrum, medan övriga rum har ett tillflöde av tempererad luft via tak- eller väggdon.

När man förändrar en lägenhets planlösning är det därför viktigt att man ser till att lösa ventilationsfrågan. Annars kan man åstadkomma störningar i hela fastighetens ventilationsbalans. Därför gäller att, om man till exempel gör om en del av ett vardagsrum till ett sovrum, en del av tilluften som finns i vardagsrummet ska avledas till det nya rummet. Dessutom måste det finnas något slags ventilationsöppning som gör att luft också kan flöda ut ur det nya rummet så att det inte blir ett övertryck där. För att uppnå denna funktion kan det exempelvis räcka med en springa under dörren.

För dessa åtgärder bör en fackman anlitas. Efter slutförd ombyggnad ska en efterkontroll utföras för att fastställa och dokumentera att luftflödena ligger i linje med det ursprungliga luftflödesprotokollet. Denna efterkontroll görs av entreprenör utsedd av styrelsen och debiteras separat från föreningen i efterhand.

Se även ovan under Köksventilation.

Störningsjour

Brf. Fredriksdalskajen har tecknat avtal med Securitas Sverige AB om störningsjour. Om du upplever att en granne spelar för hög musik så kan du kontakta Securitas på telefonnummer 010-470 57 00.

Deras väktare rycker då ut och kontrollerar om ljudvolymen är för hög, vanligen genom att lyssna utanför den störandes dörr för att avgöra om det hörs något ut. Om störning konstateras så tas kontakt med en störande och denne ombeds sänka volymen. En utryckningsavgift om för närvarande 2.875 kr tas då ut av den störande. Om störning inte konstateras tas utryckningsavgiften i stället ut av den som kontaktat störningsjouren.

Svanencertifikat

Vårt hus är miljömärkt med Svanenmärket. En del banker erbjuder ränterabatter för Svanenmärkta hus. Kunden behöver då visa upp ett Svanencertifikat, vilket du hittar här: 

Svanencertifikat för Brf. Fredriksdalskajen (pdf)

Ytterligare information finns i inlägget Information om Svanenmärkning.

Återvinningscentral

Närmsta återvinningscentral är ÅVC Östberga. Information om öppettider m.m. finner du på www.stockholmvattenochavfall.se/avc.