Föreningsinfo

Föreningsstämma 27 maj

Ordförandeklubba

Tid: 27 Maj 2020 kl. 18:30

Plats: Digital årsstämma (stämmans fysiska plats är Clarion Hotell, Ringvägen 98, Rum C19, för er som absolut inte kan delta digitalt)

I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon vid årets stämma. Alternativt lämnar fullmakt till annan person som är ombud och kan delta digitalt (samt har tillgång till Mobilt BankID). Fullmakter bör lämnas till vice ordförande Susann Edstedt, Hammarby Allé 5 senast en vecka innan stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på hemsidan, www.fredriksdalskajen.se. Om du vill ha en papperskopia, kontakta styrelsen på fredriksdalskajen@gmail.com.

Anmälan till digital årsstämma

 • Anmälan görs genom att registrera e-postadress via SBC:s app Vår Brf (se bilaga).
 • Alternativt kan e-postadress, personnummer och lägenhetsnummer lämnas till styrelsen genom att fylla i lappen i bilagan och lämna i Brf Fredrikdalskajens brevlåda senast en vecka före årsstämman.
 • Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Beslut om tillåtande av digital stämma
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Beslut om tillåtande av utomståendes närvaro
 10. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 11. Föredragning av revisorns berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Beslut om resultatdisposition
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Proposition om stadgeändring (Bilaga 2)
 20. Avslutande

Välkomna!

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019

SBC digital årsstämma_Kallelse och praktisk information till medlemmar

Proposition om stadgeändringar Bilaga 2 (1) (1)

Kallelse med dagordning och praktisk information kring deltagande och anmälan samt proposition om stadgeändringar har delats ut i samtligas postfack.