Föreningsinfo

Föreningsstämma 28 maj

Ordförandeklubba

Medlemmar i Brf. Fredriksdalskajen kallas till föreningsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 18.00 på Åsö gymnasium, Blekingegatan 55, entré C, lokal B17.
Anmälan sker på https://tinyurl.com/fredriksdalskajen2019. Kaffe och smörgås serveras till dem som anmält sig.

Efter stämman kommer vi informera om aktuellt läge gällande garantibesiktningen. Har du egna frågor om detta så mejla dessa gärna till styrelsen på förhand på fredriksdalskajen@gmail.com.

Dagordning

 1.  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Proposition om stadgeändringar
 17. Behandling av motioner
  a. Motion 1: Utökning av antal laddplatser för laddbara bilar i garaget
  b. Motion 2: Installera eluttag i garaget och andra allmänna utrymmen
  c. Motion 3: Styrelsens medlemskommunikation

Handlingar till stämman:

Om du vill ha en papperskopia på årsredovisningen, kontakta styrelsen på fredriksdalskajen@gmail.com. Kallelse med dagordning, motioner och motionssvar har delats ut i samtliga postfack.